Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

De PO- en VO-raad zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze website of de inhoud ervan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van PO- en VO-raad.

Voor de gegevens die zijn gebaseerd op data van DUO geldt het volgende; de leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht, aanduiding niet Nederlandse culturele achtergrond (NNCA) of betalend samenwerkingsverband.

© 2020 Vensters